Kompensacje chiropterologiczne

Realizacja przedsięwzięć wynikających z wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym jest możliwa nawet jeśli wiąże się z koniecznością zniszczenia siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, zimowania, migracji lub żerowania gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej. Przedsięwzięcie takie może być zrealizowane w przypadku braku rozwiazań alternatywnych, jeśli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków nietoperzy. Jednak nawet w takich przypadkach niezbędne jest zaplanowanie działań kompensujących powstałe straty dla lokalnej populacji gatunku. Do działań kompensujących zalicza się między innymi budowa sztucznych miejsc rozrodu i zimowania, budowa korytarzy migracyjnych, w tym budowa przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi oraz odtwarzanie lub zakładanie nowych zadrzewień, a także renaturyzacja i odtwarzanie siedlisk. Aby konpensacja była skuteczna powinna zostać zaplanowana i zrealizowana pod okiem doświadczonego chiropterologa mającego wiedzę na temat biologii nietoperzy.

Pozostałe usługi