Monitoring nietoperzy
na farmach wiatrowych

Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli ich łączna moc nominalna jest nie mniejsza niż 100 MW oraz jeśli lokalizowane są w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostałych przypadkach mogą one potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W obu przypadkach, warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone przejściem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.).

Kluczowym elementem tej procedury jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednym z elementów tego raportu powinna być ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nietoperze z uwagi na fakt, iż ta grupa zwierząt jest szczególnie narażona na śmiertelność w wyniku kolizji z tymi instalacjami.

Ocena powinna być poprzedzona przedrealizacyjnym monitoringiem chiropterofauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia, zrealizowanym zgodnie z tymczasowymi wytycznymi, dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z grudnia 2009 (wersja II) lub z projektem Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze z 2011 roku. Monitoring ten obejmuje badanie aktywności tych ssaków metodami bioakustycznymi w cyklu rocznym, inwentaryzację miejsc ich rozrodu, zimowisk, żerowisk oraz dobowych i sezonowych tras migracji.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zwykle zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na inwestorze ciąży obowiązek przeprowadzenia 3-letniego monitoringu porealizacyjnego. Monitoring ten obejmuje, tak jak w przypadku przedrealizacyjnego monitoringu chiropterofauny, badania aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi w cyklu rocznym, kontrolę zidentyfikowanych wcześniej miejsc rozrodu, zimowisk, żerowisk oraz dobowych i sezonowych tras migracji. Ważnym elementem tego etapu jest monitoring śmiertelności polegający na wyszukiwaniu martwych nietoperzy w sąsiedztwie funkcjonującej inwestycji.

01 / 03
02 / 03
03 / 03

Pozostałe usługi