Nadzór chiropterologiczny

Realizacja przedsięwzięć kolidujących z siedliskami nietoperzy, w tym w szczególności z ich miejscami rozrodu, zimowana, żerowania, a także trasami migracyjnymi wymaga szczególnej ostrożności.

Nieumiejętne prowadzenie prac budowlanych może mieć negatywny wpływ na te siedliska oraz na użytkujące je lokalne populacje nietoperzy. Zwierzęta te i ich habitaty podlegają ochronie prawnej, stąd naruszenie tej ochrony może skutkować poważnymi konsekwencjami karnymi dla wykonawcy robót budowlanych. Można temu jednak uniknąć, zlecając wykwalifikowanej osobie pełnienie nadzoru chiropterologicznego nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych z punktu widzenia konieczności ochrony nietoperzy i ich siedlisk.

Usługa nadzoru chiropterologicznego polega na obecności specjalisty chiropterologa w miejscu realizacji przedsięwzięcia, kontrolowaniu oraz konsultowaniu jakości i przebiegu prac budowlanych, reagowaniu na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, proponowaniu korzystnych pod kątem ochrony nietoperzy rozwiązań realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieprawidłowości w przebiegu prac budowlanych, mogących mieć negatywny wpływ na nietoperze – wstrzymaniu tych prac.

Do obowiązków chiropterologa pełniącego nadzór chiropterologiczny należy w szczególności: przestrzeganie właściwych z punktu widzenia ochrony nietoperzy terminów robót, dobór odpowiednich, bezpiecznych dla tych ssaków materiałów budowlanych i środków chemicznych (np. środki ochrony drewna), eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych) oraz ochronie przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów do obiektów przez nie zasiedlanych, podmokłych terenów użytkowanych jako łowiska, czy liniowych elementów krajobrazu wykorzystywanych jako trasy migracyjne).

Pozostałe usługi