Opinie chiropterologiczne

Wszystkie gatunki nietoperzy, występujące w Polsce podlegają ochronie ścisłej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183).

W związku z tym, kiedy zajdzie usadnione podejrzenie, że realizacja planowanego przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na nietoperze lub ich siedliska, niezbędne jest wdrożenie procedur minimalizujących ten wpływ. Do czynności ochronnych ograniczających niekorzystny wpływ działalności człowieka na chiropterofaunę należy w szczególności dostosowanie sposobów i terminów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do wymagań tych zwierząt. Nietoperze podlegają ochronie gatunkowej, stąd oprócz wdrożenia procedur ochronnych, konieczne jest wcześniesze uzyskanie zgody właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów ustanowonych wobec tych ssaków. Opinia chiropterologiczna załączona do wniosku daje wskazówki organom wydajacym pozwolenie na temat skali problemu oraz proponowanych sposobów jego rozwiazania.

Pozostałe usługi